Hopp til hovedinnhold

Tilrettelagt opplæring

Elevar som går rundt juletre

Vi tilbyr tilrettelagt opplæring for elevar som har behov for det. Opplæringa er knytt opp mot eit utdanningsprogram og tar utgangspunkt i dei faga, eller delar av faga, som eleven kan meistre. Eleven får eit kompetansebevis som viser kva mål i læreplanen som er gjennomført.

Tilrettelagte grupper på Stend vidaregåande skule er knytt opp til utdanningsprogrammet naturbruk eller sal, service og reiseliv. Stend vgs har lang og brei  erfaring med å tilpasse opplæringa for elevar som treng særskilt tilrettelegging. Vi har eit stort mangfald i vårt opplæringstilbod, og felles for alle gruppene er at dei har ein aktiv og variert skulekvardag med fokus på å bruke naturen, garden og dei mange læringsarenaene på Stend. Målet med opplæringa er å gjere elevane klar for det som kjem etter vidaregåande skule og legg stor vekt på sosialt samspel med sine omgjevnader.

Avdelingane

Skulen har i dag forskjellige avdelingar for å imøtekomme elevane på ein best mogeleg måte ut ifrå deira forutsetningar, behov og opplæringsmål. Avdelingane samarbeider tett rundt elevane for å optimalisere undervisningstilbodet hjå den einskilde elev. Avdelingane våre er kvardagslivstrening (HTH), arbeidslivstrening(HTA), yrkesfagleg grunnutdanning og sosial grunnkompetanse. Sosial grunnkompetanse er ikkje ein avdeling ein søker til, men skulen har eit tett samarbeid med inntakskontoret i fylket om å gje elever som treng ekstra tett oppfylling eit opplæringstilbod i strukturerte og trygge rammer.

Noko for deg?

Lurer du på om Stend har eit tilbod til deg, eller ungdommen din, kontakt rådgjevar på ungdomsskulen til eleven, rådgjevar på Stend eller ein av avdelingsleiarane hjå oss på tilrettelagt avdeling. Det står meir informasjon om dei ulike avdelingane i knappane under «les meir om».

Alle elevane på i tilrettelagte grupper har vedtak om spesialundervisning. Søknadsfristen er 1. februar. Her finn du meir om inntak 1. februar. 

Kvardagslivstrening 

Opplæringa er tilrettelagt for elevar med store hjelpebehov, og med rett til omfattande spesialundervisning. Målet er at elevane skal få betre kompetanse til å meistre ein framtidig tilrettelagt arbeids-, bu- og fritidssituasjon. Målgruppa er elevar som har trong for eit varig tilrettelagt omsorgstilbod.

På Stend er kvardagslivstrening knytt opp til utdanningsprogrammet naturbruk.

Avdelinga har base i eit nyleg rehabilitert bygg i hjartet av det historiske kulturlandskapet på Stend.  Garden, dyrerom, ulike verkstader og naturen gir unike opplæringsarenaer for produksjon og aktivitet.  Vi har gode moglegheiter for læring og sansing gjennom ekte opplevingar og konkrete læringssituasjoner. Elevane på Stend har såleis ein praktisk og aktiv skulekvardag. 

Bildet viser en elev som triller en trillbår blant sauer i sauefjøset

 

På kvardagsliv får elevane meiningsfulle læringsoppgåver knytt til stell i fjøset, hest og stall, gartneriet, treverkstaden, i  avdelinga for selskapsdyr, i jordbruket m.m. Oppgåvene vert tilpassa eleven sine behov og interesser. 

Bildet viser elever og lærere som jobber i en åker

 

Døme på tema og mål i opplæringa:

 • Undervisning med fokus på samspill med årstidene og garden sin syklus
 • Følgje frø og planter til ferdig produkt – fra jord til bord
 • Nærkontakt med små og store dyr
 • Friluftsliv: gapahuk, mat på bål, naturløyper, sansehage, båt, kano, naturekspedisjonar til fjells og til vanns, spaserturar i tilpassa terreng
 • Trening sammen med høgt kvalifiserte idrettselevar, på Stend Fitness og i Bjarghallen
 • Musikkterapi
 • Estetisk aktivitet
 • Eit opent og utforskande læringsmiljø
 • Deltaking i elevbedrift
 • Arbeidsutprøving ved VTA-bedrift
 • Deltaking i felles aktiviteter på skulen med ulike klasser
Elev og lærar i båt på fjorden. Elev trekker garn.

Vi jobbar for at den enkelte elev skal:

 • Få mest mogleg kompetanse til å spele hovudrolla i sin eigen kvardag, og til å ta sjølvstendige val i kvardagen.
 • Bli bevisst eigne ressursar og moglegheiter.
 • Vidareutvikle grunnleggande ferdigheiter, i lesing, skriving, rekning og digitalt.
 • Førebu seg til vaksenlivet, eigen bolig, dagsenter, eventuelt arbeid i vekstbedrift.
 • Utvikle medvit om kropp og seksualitet. Kunne sette grenser for seg sjølv og andre.
 • Vidareutvikle relasjonskompetanse, og utvikle venskap til sine medelevar.
 • Vidareutvikle sosiale og kommunikative ferdigheiter.
 • Stimulere kreativitet og nysgjerrigheit.
 • Få forståing av, og medvit om sine eigne kjensler, t.d.  sorg, sinne, glede, forelsking, å vere lei seg osv.

 

 I opplæringa blir det lagt vekt på:

 • At utgangspunktet for opplæringa er eleven sine ressursar, og utvikling av desse
 • Deltaking og medvirkning.
 • Partnarskap og likeverd.
 • Myndiggjering av eleven sine ønskjer, behov, interesser, meiningar og erfaringar.
 • At den den voksne skal vere ein ressurs i eleven sitt arbeid med å finne eigne ressursar.

Undervisninga på Kvardagsliv er forankra i eit humanistisk menneskesyn. Den tar utgangspunkt i teoriar om "salutogenese" og "empowerment". Empowerment fokuserer på å utvikle  styrke og meistring hos eleven, og legg vekt på å legge til rette for at eleven deltar aktivt. Anerkjenning av korleis eleven opplever sine eigne val, dei vala dei gjer, står sentralt. Salutogenese fokuserer på å framheve og anerkjenne individet sine ressursar, verdiar og interesser. Empowerment og salutogenese er såleis  teoriar som utfyller og forsterkar kvarandre.

Anne-Kjersti Lien, avdelingsleiar kvardagslivstrening (HTH)

Karoline Henne Hille, rådgjevar kvardagslivstrening (HTH)

Naturbruk - arbeidslivstrening

Spesialundervisning med opplæring i lita gruppe - arbeidslivstrening (HTA). Opplæringa er praktisk retta for at elevar skal få kompetanse til å kunne meistre tilrettelagt arbeid på ein ordinær arbeidsplass eller i ei arbeidsmarknadsbedrift.

Arbeidstrening ved Stend vgs er eit utdanningsløp som fører fram til grunnkompetanse.

Mål om grunnkompetanse vil seie at opplæringa tar utgangspunkt i dei faga eller delar av faga som eleven kan meistre. Eleven får eit kompetansebevis som viser kva mål i læreplanen som er gjennomført i staden for eit vitnemål. Ordninga krev enkeltvedtak om spesialundervisning.

Arbeidstrening er eit utdanningsløp som legg vekt på praktisk arbeid og utvikling av sosial kompetanse. Utdanninga passer for elevar som ikkje kan gjere seg nytte av eit ordinært opplæringstilbod, og som treng ein heilskapleg individuell opplæringsplan. 

Skulekvardagen er knytta til utdanningsgruppene:

 • Vaskeri
 • Trearbeid
 • Gartneri og hage
 • Byggdrift
 • Kantinedrift

 

Målet for opplæringa

På arbeidstrening er målet at elevane skal kvalifisere seg til eit fremtidig varig tilrettelagt arbeid eller eit tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet

Slik arbeider vi:

Som elev på arbeidslivstrening på Stend får du:

 • Ein praktisk og aktiv skulekvardag
 • Meiningsfulle arbeidsoppgåver knytt til treverkstad, dyr, gartneri og handtverk, og på skulen sitt eige vaskeri
 • Tilgong til små og store dyr
 • Fysisk aktivitet, for eksempel på Stend Fitness og i Bjarghallen
 • Et opent og utforskande læringsmiljø
 • Arbeidsutprøving i vekstbedrift eller liknande
 • Deltaking i felles aktivitetar på skulen med ulike klasser
Bildet viser elever og lærere som bretter stretcs-laken på vaskeri og ser på en PC

 


Vi jobbar for at den enkelte elev skal:

 • Oppleve eit personlig ansvar i forhold til å sin eigen læringssituasjon
 • Oppleve at skulen har fokus på han eller henne
 • Oppleve ein tydeleg struktur og tydelege rammer og vilkår
 • Utvikle sosial kompetanse som er nødvendige som arbeidstakar
 • Sjå sine eigne ressurser og moglegheiter
 • Videreutvikle dei grunnleggjande dugleikene, som lesing, skriving og regning, ikt
 • Førebu seg til eit arbeidsliv som vaksen
 • Videreutvikle sin relasjonskompetanse, og utvikle vennskap til sine medelevar
 • Videreutvikle sine sosiale og kommunikative dugleiker
Bildet viser en mohairgeit

 

Lars Ivar Søvik, avdelingsleiar på arbeidslivstrening (HTA)

Karoline Henne Hille, rådgjevar arbeidslivstrening

 

 

Sosial grunnkompetanse

 

Ta kontakt med avdelingsleiar Frode Skudal for meir informasjon.