Hopp til hovedinnhold

Sal, service og reiseliv

Bildet viser en elev som selger egg til en kunde.

Er du serviceinnstilt, liker å hjelpe folk og er open for ulike kulturar og tradisjonar? Då kan Sal, service og reiseliv vere noko for deg. Du går to år i skule før du kan gå ut i lære. Du kan også ta Påbygging til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

På Stend vil du få ei praktisk retta opplæring, i ein aktiv skulekvardag. Vg1 er felles for dei som vel sal, service og reiseliv. På Stend kan du søke deg vidare inn på Vg2-kurset Sal og reiseliv.                                                  

Kvifor Sal, service og reiseliv?

God kundebehandling, kunnskapar om lover og forskrifter og evna til å vere løysingsorientert er sentralt i sal, service og reiseliv. Du skal representere bedriften, og må difor vere høfleg, omgjengeleg og innstilt på å yte service. Du må difor like å ha med andre menneske å gjere. Du må kunne vise respekt for ulike kulturer, tradisjonar og etiske normer.

Utdanningsprogrammet  fører fram til yrke i eit breitt spekter av servicebransjar, frå sal til tryggleik. 

Nokon elevar fullfører vidaregåande skule etter individuelle mål. Det vil seie at opplæringa tar utgangspunkt i dei faga eller delar av faga som eleven kan meistre. Opplæringa her på Stend er da praktisk retta, og skulen tilpassar dette i dialog med aktuelle elevar. Eleven får eit kompetansebevis som viser kva mål i læreplanen som er gjennomført i staden for eit vitnemål. Ordninga krev enkeltvedtak om individuelt tilrettelagd opplæring.

VG1 Sal, service og reiseliv

Opplæringa i felles programfag i Sal, service og reiseliv skal legge grunnlag for utvikling av kompetanse som møter framtidige krav frå næringslivet, forbrukaren og samfunnet. Den skal fremme god service og kommunikasjon knytt til drift og produksjon i verksemdene. Opplæringa skal legge til rette for samarbeid, sjølvstendig arbeid og praktisk bruk av kunnskap.

Programfaga skal hjelpe deg å forstå betydninga av service- og vertskapsrolla, og gi ei innføring i administrative og økonomiske oppgåver. Videre handlar programfaga om å utvikle produkt og tenester som dekker behov kundane og samfunnet har. Opplæringa skal ruste deg til eit arbeidsliv som krev at servicemedarbeidaren tar etiske og berekraftige val, som sikrar tryggheit innanfor verksemda. Programfaga skal også legge grunnlag for entreprenørskap.

På Stend vil elevane på VG1 Sal, service og reiseliv ha praksis knytt til gardsbutikken slik at teorien får ei større meining.

Bildet viser en jente som holder en grønnsakskurv

VG2 Sal og reiseliv

Etter fullført VG1 kan du, på Stend, velge VG2 Sal og reiseliv.

Etter fullført Vg2 kan du gå ut i lære som salsmedarbeider eller reiselivsmedarbeider. Om du ønsker å studere videre kan du også velje påbygg til generell studiekompetanse etter Vg2. Generell studiekompetanse kan man også ta etter å ha fullført læreløp og bestått fagbrev.

Bildet viser en elev i kassen på gardsbutikken.

Programområdet gjer deg kunnskap du treng for å meistre mange ulike jobber innen salg- og reiselivsnæringen. Du lærer om relasjoner, kommunikasjon, drift og lønnsomhet.

Vi har fokus på å lære og forstå gjennom praktisk undervisning. Gjennom praktiske øvingar og bruk av ungdomsbedrifter forstår og erfarer elevane betydninga av teori, og bidrar til å trene på å tenke nytt, sjå relevans, reflektere, vere utforskande og kreative. Dette er kompetanse som gjer elevane attraktive og klar for arbeidslivet.

Gjennom praksisperiodar i haust -og vårsemesteret er elevane utplassert i bedrifter i sal – og reiselivsnæringa. Dette er viktige periodar som kan gi fortrinn og stor verdi når det skal søkjast om læreplass.

Stend videregående skole har mange muligheiter og tilbud, og samarbeid på tvers av programområder kan føre til spanande og lærerike samarbeid.

Bildet viser to personer som sitter og ser utover Bergen sentrum

Samarbeid med BBS Wechloy i Oldenburg i Niedersachsen Tyskland

Studieprogrammet sal, service og reiseliv ved Stend VGS, har samarbeid med skulen BBS Wechloy i Oldenburg for elevar på VG2 Sal og Reiseliv. Vi tilbyr å reise ut og gjennomføre delar av faget Yrkesfagleg fordjuping, som er praksis i bedrift, hos ein sal- eller reiselivsbedrift i Oldenburg.

Oldenburg ligg 50 km frå turistbyen Bremen og har ein attraktiv bilfri gamleby og vakkert omland. Dei er kjent som byen som produserer grøn kål.

Oldenburg en gate.jpg

I mars 2023 reiste 3 elevar og jobba i 2 veker i Oldenburg. Elevane blei valt etter ein søknadsprosess og intervjuar. Det er viktig å gi våre elevar moglegheit til internasjonal erfaring og kompetanse. Ved å jobbe i ein lokal bedrift får elevane innblikk i europeisk arbeidsliv og kunnskap om ulik arbeidskultur og kundebehandling. Elevane opplever også meistring ved å bo for seg sjølv, komme seg til jobb og planlegge måltid og fritid på eiga hand.

Elevane bur for seg sjølv, men lærarane frå skulen reiser ned med elevane, blir dei første dagane og returnerer deretter til Norge. Dette gjeld elevar som er under 18år.

Oldenburg et hus.jpg

Elevane reiser på stipend frå «Erasmus+ programmet», som er eit utvekslingsprogram for elevar i vidaregåande skuler EU og EØS.
Stipend for elevar som reiste i mars 2023 dekte reise, opphald og mat for heile opphaldet.

Stend VGS tar også imot elevar frå BBS Wechloy og hjelper med praksisplassar for elevar i opptil 3 veker.

 

Nytt samarbeid på sal og reiseliv frå skuleåret 23-24

Vi som jobbar med elevar på sal og reiseliv utforskar stadig nye samarbeid for internasjonal erfaring for våre elevar. Vi vil samarbeide med Ystad Gymnasium i Sverige frå skuleåret 2023-24. Skulen tilbyr studieprogram i sal og service og hotell og turisme. Ystad Gymnasium ligg sentralt i sentrum og har praksisplassar for sine elevar i nærmiljøet.

Ystad er ein av Sveriges eldste og historiske byar, med bystatus frå 1200-talet. Byen ligg i Skåne og er eit viktig knutepunkt for ferjer og trafikk. Byen er og kjent for sine badehotell og som bustaden til romanfiguren Kurt Wallander i Henning Mankell sine ulike kriminalromanar.

Ystad gate.jpg


Tilbodet om utplassering i faget Yrkesfagleg fordjuping gjeld for elevar på VG2 Sal og Reiseliv i sals og reiselivsbedrifter.

Elevane reiser på stipend frå «Erasmus+ programmet», som er eit utvekslingsprogram for elevar i vidaregåande skuler innan EU og EØS. 
Stipend for elevar skal dekke reise og utgifter til bustad.

Ut i lære?

Etter 2 år i skule kan du søkje læreplass i godkjende lærebedrifter.

Vil du vite korleis du søkjer læreplass, kva bedrifter som er godkjende lærebedrifter eller vil søkje læreplass kan du lese meir under.

Korleis bli lærling?

Bilde disken i gardsbutikken