Hopp til hovedinnhold

Sal, service og reiseliv

Bildet viser en elev som selger egg til en kunde.

Er du serviceinnstilt, liker å hjelpe folk og er open for ulike kulturar og tradisjonar? Då kan Sal, service og reiseliv vere noko for deg. Du går to år i skule før du kan gå ut i lære. Du kan også ta Påbygging til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

På Stend vil du få ei praktisk retta opplæring, i ein aktiv skulekvardag. Vg1 er felles for dei som vel service og samferdsel. På Stend kan du søke deg vidare inn på Vg2-kursa:

  • Sal og reiseliv
  • Sikkerhet og administrasjon 

                                                        

Kvifor Sal, service og reiseliv?

God kundebehandling, kunnskapar om lover og forskrifter og evna til å vere løysingsorientert er sentralt i sal, service og reiseliv. Du skal representere bedriften, og må difor vere høfleg, omgjengeleg og innstilt på å yte service. Du må difor like å ha med andre menneske å gjere. Du må kunne vise respekt for ulike kulturer, tradisjonar og etiske normer.

Utdanningsprogrammet  fører fram til yrke i eit breitt spekter av servicebransjar, frå sal til tryggleik. 

Første året

Opplæringa i felles programfag i Sal, service og reiseliv skal legge grunnlag for utvikling av kompetanse som møter framtidige krav frå næringslivet, forbrukaren og samfunnet. Den skal fremme god service og kommunikasjon knytt til drift og produksjon i verksemdene. Opplæringa skal legge til rette for samarbeid, sjølvstendig arbeid og praktisk bruk av kunnskap.

Programfaga skal hjelpe deg å forstå betydninga av service- og vertskapsrolla, og gi ei innføring i administrative og økonomiske oppgåver. Videre handlar programfaga om å utvikle produkt og tenester som dekker behov kundane og samfunnet har. Opplæringa skal ruste deg til eit arbeidsliv som krev at servicemedarbeidaren tar etiske og berekraftige val, som sikrar tryggheit innanfor verksemda. Programfaga skal også legge grunnlag for entreprenørskap.

På Stend vil elevane på VG1 Sal, service og reiseliv ha praksis knytt til gardsbutikken slik at teorien får ei større meining.

Bildet viser en jente som holder en grønnsakskurv

Andre året

Etter fullført VG1 kan du, på Stend, velge VG2 Sal og reiseliv eller VG2 Service, sikkerhet og administrasjon.

Du har difor alle valmoglegheiter hos oss etter fullført Vg2, og kan velgje å gå ut i lære som salsmedarbeider, vekter, administrasjonsmedarbeider eller reiselivsmedarbeider. Om du ønsker å studere videre kan du også velje påbygg til generell studiekompetanse etter Vg2. Generell studiekompetanse kan man også ta etter å ha fullført læreløp og bestått fagbrev.

Bildet viser en elev i kassen på gardsbutikken.

 

VG2 Sal og reiseliv

Bildet viser to personer som sitter og ser utover Bergen sentrum

Programområdet gjer deg kunnskap du treng for å meistre mange ulike jobber innen salg- og reiselivsnæringen. Du lærer om relasjoner, kommunikasjon, drift og lønnsomhet.

Vi har fokus på å lære og forstå gjennom praktisk undervisning. Gjennom praktiske øvingar og bruk av ungdomsbedrifter forstår og erfarer elevane betydninga av teori, og bidrar til å trene på å tenke nytt, sjå relevans, reflektere, vere utforskande og kreative. Dette er kompetanse som gjer elevane attraktive og klar for arbeidslivet.

Gjennom praksisperiodar i haust -og vårsemesteret er elevane utplassert i bedrifter i sal – og reiselivsnæringa. Dette er viktige periodar som kan gi fortrinn og stor verdi når det skal søkjast om læreplass.

Stend videregående skole har mange muligheiter og tilbud, og samarbeid på tvers av programområder kan føre til spanande og lærerike samarbeid.

VG2 Service, sikkerhet og administrasjon

 

 

Programområdet kan være for deg som liker å gi service til ulike menneske, syte for at folk er trygge, halde orden og system, samt hjelpe folk. Undervisninga gir deg kunnskap og kompetanse du treng for å meistre ulike jobbar innan sikkerheit og administrasjon.

Gjennom praksisperiodar i haust -og vårsemesteret er elevane utplassert i bedrifter som tilbyr moglegheiter i sikkerheitsfaget og førstelinjetenester. Dette er viktige periodar som kan gi fortrinn og stor verdi når det skal søkjast om læreplass.

Stend videregående skole har mange muligheiter for å drive ei praktisk retta undervisning. Gode samarbeid med næringslivet, samt oppdrag knytt til sikkerheit -og administasjonsarbeid frå skolens ulike områder og praksisarenaer, fører til spanande og lærerike skuledager.

Ut i lære

Etter 2 år i skule kan du søkje læreplass i godkjende lærebedrifter.

Vil du vite korleis du søkjer læreplass, kva bedrifter som er godkjende lærebedrifter eller vil søkje læreplass kan du lese meir under.

Meir om korleis du blir lærling. 

Bilde disken i gardsbutikken