Hopp til hovedinnhold

Historia til Stend VGS

Bildet viser hovedbygningen på Stend

På Stend har det vore skuledrift sidan 1866. Hordaland fylke kjøpte eigedomen Stend, gnr. 97, bnr. 1 i Fana i 1861, for å bruke eigedomen til jordbruksskulegard for fylket.

Gardsbruket er i dag på vel 2.000 dekar, der ca 1.200 dekar er produktiv skog. Garden er soleis ein av dei største jordbrukseigedomane i fylket. I tillegg til eigen gard, paktar skulen den dyrka jorda på Fana prestegard fram til år 2030, og bruker skogen på Fana prestegard som øvingsskog.

Skulegarden har konvensjonell drift. Skulen fikk oppført ny driftsbygning for husdyrhaldet i 1988. Driftsopplegget er allsidig med omkring 40 mjølkekyr m/påsett og fôring av ungdyr til slakt, 60 vinterfora sauer og 600 frittgåande verpehøner. I 2010 fekk skulen installert mjølkerobot og nytt kalvefjøs. I 2011 blei det innreidde nytt sauefjøs.

I skulen sin gardsbutikk blir mange av skulen sine eigne produkt selt, i tillegg til andre innkjøpte økologiske matvarer og lokalproduserte varer.

Dei ulike produksjonane og læringsarenaene på garden blir brukt til opplæring knytt til praktiske øvingar i husdyrbruk, hest, smådyr, selskapsdyr, hund, friluftsliv, jordbruk, gartneri og hagebruk, skogbruk og verkstader.

I dag har vi utdanningsprogramma byggfag, idrett, sal, service og reiseliv og naturbruk. I tillegg har vi allmenn påbygging til studiekompetanse.  Skulen er eit eige gardsbruk. Vi har mange ulike læringsarenaer, og stor variasjon i opplæringstilboda. Til saman går det ca. 530 elevar ved skulen.

Fjorden, Mjølkevika, Stendaholmen og skogen

Skulen ligg i eit gamalt kulturlandskap, med eit stort areal og boltre seg på. Like viktig er naturen rundt gardsbruket, som er brukt til mange ulike aktivitetar. Skulen har eige naust, og har både robåter, kanoar og kajakker som elevane brukar til å prøve ut, og vidareutvikle ferdigheiter i eit kystnært friluftsliv. Nærleik til skogen, både Stenda- og Hordnesskogen gir gode moglegheiter for å prøve ut friluftsliv, og drive med aktivitetar på ulike nivå.